Bảng giá hosting

Hosting Phổ Thông

Vận hành website với chi phí hợp lý

Phổ thông 1
Dung lượng 3 GB
Database SQL 3
Park/ Addon Domain 20
Tài khoản FTP Unlimited
Backup Hàng tuần
Băng thông 70 GB
279.000
VND / tháng
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm
Phổ thông 2
Dung lượng 5 GB
Database SQL 4
Park/ Addon Domain 60
Tài khoản FTP Unlimited
Backup Hàng tuần
Băng thông 160 GB
406.000
VND / tháng
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm
Phổ thông 3
Dung lượng 7 GB
Database SQL 10
Park/ Addon Domain 120
Tài khoản FTP Unlimited
Backup Hằng tuần
Băng thông 280 GB
500.000
VND / tháng
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm
Phổ thông 4
Dung lượng 8 GB
Database SQL 20
Park/ Addon Domain 180
Tài khoản FTP Unlimited /3
Backup Hàng tuần
Băng thông 340 GB
541.667
VND / tháng
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

Hosting Doanh Nghiệp

Dành cho doanh nghiệp vừa

Doanh nghiêp vừa 1
Dung lượng 15 GB
Database SQL 15
Park/ Addon Domain Unlimited /6
Tài khoản FTP Unlimited
Backup Hàng tuần
Băng thông Unlimited
733.333
VND / tháng
Giảm 10% đăng ký >=03 năm
Giảm 15% đăng ký >=04 năm
Giảm 20% đăng ký >=05 năm
Doanh nghiệp vừa 2
Dung lượng 20 GB
Database SQL 20
Park/ Addon Domain Unlimited /8
Tài khoản FTP Unlimited
Backup Hàng tuần
Băng thông Unlimited
1.000.000
VND / tháng
Giảm 10% đăng ký >=03 năm
Giảm 15% đăng ký >=04 năm
Giảm 20% đăng ký >=05 năm
Doanh nghiệp vừa 3
Dung lượng 35 GB
Database SQL 15
Park/ Addon Domain 10 /2
Tài khoản FTP Unlimited
Backup Hàng tuần
Băng thông Unlimited
1.350.000
VND / tháng
Giảm 10% đăng ký >=03 năm
Giảm 15% đăng ký >=04 năm
Giảm 20% đăng ký >=05 năm
Doanh nghiệp vừa 4
Dung lượng 50 GB
Database SQL 20
Park/ Addon Domain Unlimited /4
Tài khoản FTP Unlimited
Backup Hàng tuần
Băng thông Unlimited
2.000.000
VND / tháng
Giảm 10% đăng ký >=03 năm
Giảm 15% đăng ký >=04 năm
Giảm 20% đăng ký >=05 năm

Hosting Thương Mại Điện Tử

Dành cho doanh nghiệp lớn

Thương mại điện tử 1
Dung lượng 70 GB
Database SQL 25
Park/ Addon Domain Unlimited /6
Tài khoản FTP 10
Backup Hàng tuần
Băng thông Unlimited
2.670.000
VND / tháng
Giảm 10% đăng ký >=03 năm
Giảm 15% đăng ký >=04 năm
Giảm 20% đăng ký >=05 năm
Thương mại điện tử 2
Dung lượng 100 GB
Database SQL 27
Park/ Addon Domain Unlimited /8
Tài khoản FTP 10
Backup Hàng tuần
Băng thông Unlimited
3.670.000
VND / tháng
Giảm 10% đăng ký >=03 năm
Giảm 15% đăng ký >=04 năm
Giảm 20% đăng ký >=05 năm